Περιβάλλον

Στον ΑΔΜΗΕ σχεδιάζουμε, χωροθετούμε και κατασκευάζουμε τα έργα μας με περιβαλλοντική ευαισθησία.

Γι’ αυτό τον λόγο:

  • Μελετούμε και εκτιμούμε λεπτομερώς τις πιθανές επιπτώσεις των έργων μας στα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους.
  • Λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης τα οποία εξαλείφουν, προλαμβάνουν ή περιορίζουν σε αμελητέο επίπεδο τις δυνητικές επιπτώσεις ενός έργου. Τα μέτρα άμβλυνσης περιλαμβάνουν αλλαγές στο μέγεθος, την τοποθεσία και τη σχεδίαση τμημάτων των έργων μας (π.χ. χρήση μετασχηματιστών μειωμένης στάθμης θορύβου για μείωση της ηχορύπανσης) ή μπορεί να έχουν τη μορφή προσωρινών προσαρμογών στη διάρκεια των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας (π.χ. αποφυγή κατασκευαστικών εργασιών στη διάρκεια μεταναστευτικής περιόδου πτηνών)
  • Εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις όταν οι επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου έργου συνεχίζουν να παραμένουν σημαντικές, ακόμα και μετά τα μέτρα άμβλυνσης (π.χ. διαφορετική χωροθέτηση ή υπογειοποίηση του έργου, αλλαγή της κλίμακας ή των σχεδίων ανάπτυξης).
  • Υλοποιούμε έργα αποκατάστασης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μετά την ολοκλήρωση των έργων μας.