Δημόσια Διαβούλευση: Αρχικός Σχεδιασμός Συμμετοχής των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης

Posting Date
Offer Date

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον αρχικό σχεδιασμό για τη συμμετοχή των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν τέτοιες εγκαταστάσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης. Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει στην έναρξη συζητήσεων με τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον σχεδιασμό των λεπτομερειών για την συμμετοχή των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι απαραίτητη ώστε ο τελικός σχεδιασμός να είναι βέλτιστος, να ενθαρρύνει την συμμετοχή των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και να είναι τεχνικά υλοποιήσιμος στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της (π.χ. κεντρική κατανομή) σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ marketdesign@admie.gr με θέμα «ΔΔ συμμετοχής των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης».

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει:

  • τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του,
  • τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση και την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ.