ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΥΜΖΗΕ ΤΥΠΟΥ 1 & ΤΥΠΟΥ 2

Ανακοίνωση προς συμμετέχοντες

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706/20.12.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6649/Β/23-12-2022), «Οι Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργούνται υπό την αίρεση λήψης σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του περιεχομένου της επίσημης κοινοποίησης της Ελληνικής Πολιτείας για την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας». Επειδή δεν έχει μέχρι σήμερα ληφθεί η ως άνω σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Τύπου 1 για το χρονικό διάστημα από 21/01/2023 έως και 31/03/2023, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 18/01/2023 και η Δημοπρασία για την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Τύπου 2 για το χρονικό διάστημα 21/01/2023 έως και 31/01/2023, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19/01/2023, δεν θα λάβουν χώρα.