Ανακοίνωση για την εγγραφή στα Μητρώα Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Δημοπρασίες Τύπου 2 για το χρονικό διάστημα από 01/02/2023 έως και 28/02/2023

Ημερομηνίες Υποβολής εγγράφων

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προσκαλεί τους Παρόχους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Δημοπρασίες Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Τύπου 2 για το χρονικό διάστημα από 01/02/2023 έως και 28/02/2023, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706/20.12.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6649/Β/23-12-2022), να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται στην §5.2 του Κανονισμού Δημοπρασιών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

Σημειώνεται ότι για τους Παρόχους οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στα Μητρώα αυτά στο πλαίσιο των Δημοπρασιών Τύπου 1 για το χρονικό διάστημα από 21/01/2023 έως και 31/03/2023 και Τύπου 2 για το χρονικό διάστημα από 21/01/2023 έως και 31/01/2023 και δεν έχουν οποιαδήποτε τροποποίηση είτε στην αίτηση για το Μητρώο Παρόχων είτε στην αίτηση για το Μητρώο Χαρτοφυλακίων, δεν απαιτείται η επαναυποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών.

Για την εγγραφή στα ανωτέρω Μητρώα ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Οι Πάροχοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Δημοπρασίες Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Τρίτη 17/1/2023 την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα απαιτούμενα Νομιμοποιητικά Έγγραφα και τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με την §5.2 του Κανονισμού Δημοπρασιών.
  2. Οι Πάροχοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για κάθε χαρτοφυλάκιο που επιθυμούν να εγγράψουν στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι και την Δευτέρα 23/1/2023.
  3. Οι Πάροχοι καλούνται να συμπληρώσουν για κάθε χαρτοφυλάκιο που επιθυμούν να εγγράψουν στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας αρχείο σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, όπου θα αναγράφουν τα στοιχεία των Θέσεων Κατανάλωσης κάθε χαρτοφυλακίου και το οποίο θα υποβληθεί μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων.

Σχετικά υποδείγματα των αιτήσεων εγγραφής στα Μητρώα Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, των σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων καθώς και του αρχείου που περιλαμβάνει τα στοιχεία των Θέσεων Κατανάλωσης των χαρτοφυλακίων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στην ενότητα «Μητρώο» της τοποθεσίας «Αγορά/Μηχανισμοί Αγοράς/Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης».

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής αιτήσεων εγγραφής, νομιμοποιητικών εγγράφων, υπεύθυνων δηλώσεων και επικοινωνίας για θέματα Μητρώου:  MarketRegistry@admie.gr