ΔΕΑ 52872 - ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Γ.Μ.) 400 KV «ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία