ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΜΗΕ)

Ανακοίνωση

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι έχουν αναρτηθεί στο σύστημα της cosmoONE στη διεύθυνση https://compareone.marketsite.gr/compareONE/CompareONE/ προς σχόλια οι ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ για τα έργα σύνδεσης χρηστών με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 

Η έρευνα διενεργείται με στόχο την ενημέρωση επί των τεχνολογικών εξελίξεων σε εξοπλισμό και συστήματα, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών επί ζητημάτων που κρίνονται ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. H συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία δεν είναι δεσμευτική. Επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του ΑΔΜΗΕ κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα την βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού. 

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής σχολίων: 05/08/2022