ΔΕΑ 52321 - Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έργων ΤΠΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: k.konstantaras@admie.gr ; a.kostopoulou@admie.gr, αναφέροντας την εταιρεία, το ΑΦΜ τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας CosmoONE.

ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στα συστήματα της CosmoONE

Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή tenderONE