Συμμετέχοντες

Παραγωγοί και Αυτοπαραγωγοί

Οι παραγωγοί είναι κάτοχοι άδειας παραγωγής για μονάδες παραγωγής εγγεγραμμένες στο μητρώο μονάδων. Οι αυτοπαραγωγοί είναι κάτοχοι άδειας παραγωγής, οι οποίοι παράγουν Η/Ε για δική τους χρήση και εγχέουν την περίσσεια της ενέργειας στο σύστημα ή στο δίκτυο.

Προμηθευτές

Οι Προμηθευτές είναι κάτοχοι άδειας προμήθειας που αγοράζουν ενέργεια απευθείας μέσω του ΗΕΠ ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Εισαγωγείς

Οι εισαγωγείς είναι κάτοχοι άδειας προμήθειας ή άδειας εμπορίας, που προμηθεύονται ποσότητες ενέργειας από εξωτερικούς παραγωγούς ή προμηθευτές και εγχέουν τις ποσότητες αυτές στον ΗΕΠ μέσω των διασυνδέσεων.

Εξαγωγείς

Οι εξαγωγείς είναι κάτοχοι άδειας προμήθειας ή άδειας παραγωγής ή άδειας εμπορίας, που προμηθεύονται ποσότητες ενέργειας από τον ΗΕΠ ώστε να τις εξάγουν σε άλλες χώρες μέσω των διασυνδέσεων.

Πελάτες

Οι επιλέγοντες πελάτες είναι οι καταναλωτές Η/Ε, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον Προμηθευτή τους. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του ΗΕΠ για δική τους αποκλειστική χρήση. Εισαγωγές μέσω των διασυνδέσεων μπορούν να προγραμματίζουν και οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες για δική τους χρήση.

Κατά το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι συμμετέχοντες στην αγορά εξισορρόπησης την οποία διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ διαχωρίζονται στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες και ορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.

 

Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (Balancing Service Provider, BSP)

Αποτελεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δύναται να παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης στο σύστημα, και εγγράφεται στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που τηρείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ: 

  1. Παραγωγός, κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή σχετικής Εξαίρεσης, εφόσον έχει στην κατοχή του μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένη στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, και έχει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 5 MW,
  2. Παραγωγός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγής ΑΠΕ ή σχετικής Εξαίρεσης, για μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, εφόσον έχει στην κατοχή του Μονάδα ΑΠΕ και εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ ΑΠΕ,
  3. Αυτοπαραγωγός
  4. Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) ΑΠΕ, κάτοχος Άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ, περιλαμβανομένου του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦοΣΕΤεΚ) ΑΠΕ, για μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά,
  5. ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης, κάτοχος σχετικής άδειας, καθώς και
  6. Καταναλωτής, περιλαμβανομένου του Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης.

Για τους Παραγωγούς της περίπτωσης (α), η εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι υποχρεωτική.

 

Συμβαλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης (Balancing Responsible Party, BRP)

Αποτελεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη των αποκλίσεων των τελικών προγραμμάτων κατά τη φυσική λειτουργία του συστήματος έναντι των προγραμμάτων αγοράς που έχουν δηλωθεί στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Μπορεί να εκπροσωπεί τις ακόλουθες οντότητες:

  1. Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά οι οποίες συνδέονται σε συγκεκριμένη Ζώνη Προσφορών και οι οποίες δεν προσφέρουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Κάθε Χαρτοφυλάκιο Μη μη Κατανεμόμενων ΑΠΕ εκπροσωπείται από έναν Παραγωγό ΑΠΕ ή από έναν ΦοΣΕ ΑΠΕ.
  2. Χαρτοφυλάκιο μη Κατανεμόμενου Φορτίου, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Φορτία τα οποία συνδέονται σε συγκεκριμένη Ζώνη Προσφορών και τα οποία δεν προσφέρουν Υπηρεσίες Εξισορρόπησης στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Κάθε Χαρτοφυλάκιο Μη μη Κατανεμόμενου Φορτίου εκπροσωπείται από έναν Προμηθευτή ή από έναν Καταναλωτή..
  3. Χαρτοφυλάκιο Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, οι οποίες συνδέονται σε μια συγκεκριμένη Ζώνη Προσφορών. Τα Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά εκπροσωπούνται από τον ΔΑΠΕΕΠ. Ο ΔΑΠΕΕΠ έχει την ευθύνη εξισορρόπησης για τα Χαρτοφυλάκια Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά.
  4. Χαρτοφυλάκια Εισαγωγών και Χαρτοφυλάκια Εξαγωγών.