Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης την οποία διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ διαχωρίζονται στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες και ορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.

 

Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (Balancing Service Provider, BSP)

Αποτελεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δύναται να παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης στο σύστημα, και εγγράφεται στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης: 

 1. Παραγωγός, κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή σχετικής Εξαίρεσης, εφόσον έχει στην κατοχή του μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένη στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, και έχει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 5 MW,
 2. Παραγωγός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγής ΑΠΕ ή σχετικής Εξαίρεσης, για μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, εφόσον έχει στην κατοχή του Μονάδα ΑΠΕ και εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ ΑΠΕ,
 3. Αυτοπαραγωγός
 4. Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) ΑΠΕ, κάτοχος Άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ, περιλαμβανομένου του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦοΣΕΤεΚ) ΑΠΕ, για μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά,
 5. ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης, κάτοχος σχετικής άδειας, καθώς και
 6. Καταναλωτής, περιλαμβανομένου του Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης.

Για τους Παραγωγούς της περίπτωσης (1), η εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης είναι υποχρεωτική.

 

Συμβαλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης (Balancing Responsible Party, BRP)

Αποτελεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο φέρει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες και εγγράφεται υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης:

 1. Παραγωγός, κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή σχετικής Εξαίρεσης, εφόσον έχει στην κατοχή του μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένη στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, και έχει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 5MW,
 2. Παραγωγός ΑΠΕ, κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγής ΑΠΕ ή σχετικής Εξαίρεσης, για Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, εφόσον έχει στην κατοχή του Μονάδα ΑΠΕ και εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ ΑΠΕ,
 3. Αυτοπαραγωγός,
 4. ΦοΣΕ ΑΠΕ, κάτοχος Άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ, για Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, περιλαμβανομένου του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦοΣΕΤεΚ) ΑΠΕ,
 5. ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης, κάτοχος σχετικής άδειας,
 6. Καταναλωτής, περιλαμβανομένου του Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης,
 7. Προμηθευτής, κάτοχος Άδειας Προμήθειας, περιλαμβανομένου του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας,
 8. Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης,
 9. Έμπορος, κάτοχος Άδειας Εμπορίας, και
 10. ο ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος είναι ο διαχειριστής του Χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά.