Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2017-2026

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ως αρχή σχεδιασμού για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1225/05.09.2006), προχωρά στα εξής:

Α) Ανακοινώνει ότι διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ (Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής (20/02/2017).

Αρχείο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων