ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Α.Π. : ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7116/385/26/03/2020, ΑΔΑ : 6ΩΞΕ4653Π8-3ΥΠ :

27.03.2020

Δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ), των ετών 2018-2027 και 2019-2028, όπως αυτά περιγράφονται στο Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου (ΦΠΠ-2020), που συνοδεύει την απόφαση αυτή, διότι από τη διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου προκύπτει ότι οι τροποποιήσεις που συνθέτουν τα προγράμματα αυτά δεν προκαλούν διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν στο πλαίσιο της αρχικής έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ανακοινώνει   ότι   σύμφωνα   με   την    Α.Π. : ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7116/385/26/03/2020,    ΑΔΑ : 6ΩΞΕ4653Π8-3ΥΠ :

Δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ), των ετών 2018-2027 και 2019-2028, όπως αυτά περιγράφονται στο Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου (ΦΠΠ-2020), που συνοδεύει την απόφαση αυτή, διότι από τη διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου προκύπτει ότι οι τροποποιήσεις που συνθέτουν τα προγράμματα αυτά δεν προκαλούν διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν στο πλαίσιο της αρχικής έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.