ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019) - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΦ

19.09.2019

Σύμφωνα με τον  Κανονισμό Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου παράγραφος 5.2 «Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας, κατάλογο με τους Καταναλωτές για τους οποίους έχει διαπιστώσει ότι η Μέγιστη Ισχύς Εξαμήνου είναι μικρότερη από το 50% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος. Οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία, εκτός αν υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας έκθεση αιτιολόγησης με την οποία δικαιολογείται η ανωτέρω απόκλιση και η πραγματική δυνατότητα προσφοράς του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας για την περίοδο που αφορά η επικείμενη Δημοπρασία»

Οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ENERGY IDENTIFICATION CODE (EIC)

1

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

20ο ΧΛΜ ΕΟΑΚ 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

29ZGR-HALYVOURGM