Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2019

18.09.2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2019.