Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα 3 Έτη Αξιοπιστίας

31.05.2019

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του 3ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 251, παρ. 3 του ΚΔΣ, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα τρία (3) Έτη Αξιοπιστίας:

  • Οκτώβριος 2019 - Σεπτέμβριος 2020
  • Οκτώβριος 2020 - Σεπτέμβριος 2021
  • Οκτώβριος 2021 - Σεπτέμβριος 2022

Στον καταρτισμό των προγραμμάτων έχει ληφθεί υπόψη η μέχρι σήμερα διαθέσιμη πληροφόρηση για τη διαθεσιμότητα των Μονάδων Παραγωγής.