41746 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο : «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 400kV για το υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 400kV Ε.Ρ. Πάτρα – ΚΥΤ Μεγαλόπολης και το υπόγειο και υποβρύχιο τμήμα Γ.Μ. 400kV Ε.Ρ. Πάτρα – Σύστημα

02.07.2018

Τα αρχικώς αναρτηθέντα τεύχη: Τεύχος 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Τεύχος 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Τεύχος 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τεύχος 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τεύχος 10 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τεύχος 11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Παράρτημα ΧΧ   Αντικαταστάθηκαν και ισχύουν τα: Τεύχος 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Ι Τεύχος 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ι Τεύχος 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ι Τεύχος 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ι Τεύχος 10 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ι Τεύχος 11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ I -Παράρτημα ΧΧ