41806 – Για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την Τεχνική βοήθεια για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Κωδίκων Σύνδεσης στα Ηλεκτρικά Δίκτυα (Connection Network Codes – CNCs) στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Ε Σ Μ Η Ε

29.05.2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό Πατήστε εδώ :