Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής στις Δημοπρασίες της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου

13.02.2018

Υπενθυμίζεται ότι όσοι επιθυμούν το μέρος του Προσφερόμενου Φορτίου Δημοπρασίας του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 το οποίο δεν θα επιλεγεί κατά την Δημοπρασία του Φεβρουαρίου 2018 του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 να συμμετάσχει στην Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 και δεν έχουν ήδη υποβάλλει σχετική δήλωση για ολόκληρο το έτος 2018, πρέπει να υποβάλλουν την συνημμένη Δήλωση Μετάπτωση Συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή, 16/2/2018.

Η ανωτέρω δήλωση μπορεί να υποβληθεί και να αφορά μόνο την Δημοπρασία του Φεβρουαρίου 2018 ή όλες τις υπόλοιπες Δημοπρασίες του έτους 2018.