Ανακοίνωση για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας Φεβρουαρίου 2018

12.02.2018

Οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι και την Παρασκευή 16/2/2018 το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για την Δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2018 για κάθε Θέση Κατανάλωσης που εκπροσωπούν και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας. Η δήλωση πρέπει να φέρει υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Καταναλωτή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 11 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181/18.12.2017:

• Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του Μητρώου Διακοπτόμενου Φορτίου.

• Στην περίπτωση που Καταναλωτής δεν υποβάλλει εγγράφως το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας καθορίζεται ίσο με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του έτους 2018 για την συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

• Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας μπορεί να δηλωθεί ίσο με μηδέν στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στην Δημοπρασία του Φεβρουαρίου 2018.