ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤOΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΦΑΣΗ A’)(18/12/2017 – 22/01/2018) ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

18.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΑΔΜΗΕ ΑΕ)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΦΑΣΗ Α’)

(18/12/2017 – 22/01/2018)

 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Σχετικά με αιτήματα Συμμετεχόντων στη Φάση Α’ της Διαβούλευσης του Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης για παράταση του χρόνου της Φάσης αυτής επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όπως  αναφέρεται  στην  ανακοίνωση έναρξης  της Φάσης Α’ της Δημόσιας Διαβούλευσης,  το σχέδιο του ως άνω Κώδικα  έχει συνταχθεί βάσει του τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Επισημάνθηκε επίσης ότι θα ακολουθήσει Φάση B’ Δημόσιας Διαβούλευσής του, μετά την προσαρμογή του στις  νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ακολουθούσαν  (Χρηματιστήριο Ενέργειας).

Στις 15/01/2018 ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Νόμος για την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που επιφέρει αλλαγές στη διαχείριση των άλλων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας  (Προθεσμιακής, Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας) και προβλέπει  την ίδρυση  Φορέα Εκκαθάρισης όλων των αγορών.

Δεδομένων των ανωτέρω, δεν κρίνεται σκόπιμη η παράταση της Φάσης Α’ της Διαβούλευσης.

Ο προσαρμοσμένος Κώδικας της Αγοράς Εξισορρόπησης θα τεθεί εκ νέου για λόγους πληρότητας, μαζί με τους Κανονισμούς -όπως θα αποκαλούνται πλέον οι Κώδικες- των  άλλων αγορών  το συντομότερο δυνατόν, σε Δημόσια Διαβούλευση (Φάση Β’).

Ο Διαχειριστής θα  προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την πλήρη ενημέρωση των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υπενθυμίζοντας  ότι  αναμένει μέχρι και την Παρασκευή 22/01/2018 τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων στο υπό Διαβούλευση σχέδιο Κώδικα.