ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41614 Β΄ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ"για το Έργο :"Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι του Υ/Σ 150 kV/MT, κλειστού τύπου με εξοπολισμό μόνωσης αερίου SF6 (GIS), στη νήσο Νάξο"

14.11.2017

Μετά την έκδοση του Συμπληρώματος Νο3 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41614 με το οποίο έγινε άρση της απαίτησης το ποσό του προϋπολογισμού να αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς, η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών πρόκειται να παραταθεί εκ νέου. Ως εκ τούτου η 16η  Νοεμβρίου 2017, δεν ισχύει και θα ορισθεί νέα.