Ανακοίνωση για τη Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41732 για το Έργο «Ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών των λογισμικών επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων και υπολογισμών ενεργειακού ισοζυγίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης»

14.11.2017

Σας ενημερώνουμε ότι επίκειται έκδοση Συμπληρώματος No1 με το οποίο δίνεται παράταση παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών για τις 4-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.  καθώς επίσης διευκρινίσεις και διορθώσεις επί όρων των Τεχνικών και Οικονομικών Τευχών της Διακήρυξης.