Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41704. Ως νέα ορίζεται η 14η Ιουλίου 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ, καθώς επίσης θα γίνουν αλλαγές - προσθήκες στα Τεύχη της Διακήρυξης με το Συμπλήρωμα Νο1.

15.06.2017