Παράταση συντήρησης ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Νο1

15.04.2019

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι η συντήρηση της μονάδας Νο1 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, παρατείνεται μέχρι τις 16/04/2019. Ταυτόχρονα η συντήρηση της μονάδας Νο2 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου αναβάλλεται για τις 17/04/2019.