Πρόσκληση για υλοποίηση της Αγοράς Εξισορρόπησης

13.06.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»  με διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και έδρα στην Αθήνα, οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια της σύζευξης των Ευρωπαϊκών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των Κωδίκων Δικτύου (Network Codes) που συντάσσονται από τον ENTSO-E, είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο ανωτέρω στόχος έχουν ήδη εκδοθεί ο Νόμος 4425/2016 (ΦΕΚ Α 185/30.09.2016) και οι Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κωδίκων Αγορών από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ 67/2017), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη των σχετικών Κωδίκων της Αγοράς. Βάσει του Ν.4425/2016 η χονδρεμπορική  αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας συνίσταται από επί μέρους αγορές ως εξής:  Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης.

Ο ΑΔΜΗΕ βάσει του Ν.4425/2016  είναι αρμόδιος να υλοποιήσει την απαραίτητη υποδομή για τη διαχείριση, λειτουργία και εκκαθάριση της  Αγοράς Εξισορρόπησης. Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαμβάνει την Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης, καθώς και τη διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Συγκεκριμένα, βάσει των Κατευθύνσεων από τη ΡΑΕ προβλέπεται η δημιουργία Αγοράς Ισχύος Εξισορρόπησης (Balancing Capacity Market) με την υποβολή σχετικών προσφορών για την εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης (Balancing Energy Market), με προσφορές, για αύξηση ή μείωση της εγχεόμενης ή απορροφούμενης ενέργειας, από τους Συμμετέχοντες στον Διαχειριστή του Συστήματος.

Επιπλέον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 4425/2016 κρίσιμο  στοιχείο του σχεδιασμού της Αγοράς Εξισορρόπησης, είναι η διατήρηση του κεντρικού προγραμματισμού  και η κατανομή των μονάδων παραγωγής από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ως βασική αρχή για την εξισορρόπηση του Συστήματος (unit based central dispatch). Στο πλαίσιο αυτό, o κεντρικός προγραμματισμός αποτελεί μία ξεχωριστή διαδικασία (Integrated Scheduling Process) συμβελτιστοποίησης (co-optimization)  ενέργειας εξισορρόπησης (balancing energy) και ισχύος εξισορρόπησης (balancing capacity).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές αρχές του νέου μοντέλου της αγοράς περιγράφονται στο δημοσιοποιημένο από τη ΡΑΕ κείμενο των Κατευθυντηρίων Γραμμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 774/13-3-2017).

Η ανάπτυξη  και λειτουργία από τον ΑΔΜΗΕ Πληροφοριακών Συστημάτων, για  την λειτουργία και εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης, τα οποία θα διασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού και την ασφάλεια του Συστήματος Μεταφοράς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την  νέα Ελληνική Χονδρεμπορική Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επισημαίνεται ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  της ανωτέρω αναδιοργάνωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ υποχρεούται μέχρι τον Ιούνιο του 2018 να έχει αναπτύξει και  υλοποιήσει τις σχετικές υποδομές, ώστε να  λειτουργεί διακριτή Αγορά Εξισορρόπησης.

Για τους ανωτέρω λόγους ο ΑΔΜΗΕ καλεί σε συναντήσεις τους Οικονομικούς Φορείς, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία σε παρόμοια έργα και έχουν αναπτύξει τις απαιτούμενες υποδομές (λογισμικό, υλικοτεχνική υποδομή κλπ). Στις συναντήσεις αυτές θα γίνει παρουσίαση από τον ΑΔΜΗΕ των βασικών απαιτήσεων για την υλοποίηση της ανωτέρω αγοράς και από τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς παρουσίαση των δυνατοτήτων και προϊόντων τους σε σχετικά έργα. Στόχος είναι να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι προτάσεις αυτές  και εντός του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου να δρομολογηθούν οι κατάλληλες και απαιτούμενες διαδικασίες με στόχο την εύρεση της βέλτιστης λύσης για την υλοποίηση της αγοράς εξισορρόπησης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΑΔΜΗΕ έως  τις 19-6-2017, ημέρα Δευτέρα, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο balancingmarket@admie.gr .

Οι ημερομηνίες  & ώρες των συναντήσεων θα οριστούν για κάθε ενδιαφερόμενο ξεχωριστά και θα είναι διάρκειας , ενδεικτικά, 3  ωρών.