Επέκταση Συντήρησης Μονάδων No.3 & No.5 ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

18.06.2015

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε οτι παρατείνεται η συντήρηση της μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου μέχρι και τις 21/6/2015 και η συντήρηση της μονάδας Νο3 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου μέχρι και τις 25/6/2015.