Επέκταση Συντήρησης Μονάδας No.5 ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

17.06.2015

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε οτι παρατείνεται η συντήρηση της μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου μέχρι και τις 19/6/2015.