Παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υποχρεωτικής Εκπροσώπησης ΗΕΠ στο Μητρώο Συμμετεχόντων