Διαδικασία Εγγραφής Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υποχρεωτικής Εκπροσώπησης ΗΕΠ

Για την εγγραφή των Παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατόχων Μονάδων του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ΔΑΠΕΕΠ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ, στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή αίτησης προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Διαχειριστή του Συστήματος. Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες συνάπτουν:

 • με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει και
 • με το Διαχειριστή του Συστήματος, τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την εγγραφή του Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατόχου Μονάδων του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ΔΑΠΕΕΠ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ, στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω::

 1. Αίτηση εγγραφής του Παραγωγού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (και στις δύο σελίδες της Αίτησης). Στην αίτηση περιλαμβάνονται και τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή.
 2. Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής του αιτούντος.
 3. Αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή βεβαίωση του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του Άρθ. 3 του ν. 4414/2016.
 4. Δήλωση  του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 5. Αίτηση για κωδικό EIC σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση που ο Παραγωγός δεν έχει ήδη κωδικό EIC. Η Αίτηση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του Αιτούντος, ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά, συνυποβάλλονται τα εξής:
  • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.
  • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
  • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η.
  • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου/εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα, σε περίπτωση που αυτά δεν υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Επισημαίνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει και επιπλέον έγγραφα, σε περίπτωση, που κατά την κρίση του, τα υποβαλλόμενα από τον Αιτούντα δεν είναι πλήρη.
 8. Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.