Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) στο Μητρώο Συμμετεχόντων