Διαδικασία Εγγραφής Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.)

Για την εγγραφή των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) για Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ, των οποίων οι κάτοχοι έχουν συνάψει με το Φο.Σ.Ε. Σύμβαση Εκπροσώπησης από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, στο Μητρώο Συμμετεχόντων, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Διαχειριστή του Συστήματος. Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες συνάπτουν:

 • με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει και
 • με το Διαχειριστή του Συστήματος, τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την εγγραφή του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:

 1. Αίτηση εγγραφής του Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (και στις δύο σελίδες της Αίτησης). Στην αίτηση περιλαμβάνονται και τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή.
 2. Αντίγραφο της Άδειας Σωρευτικής Εκπροσώπησης του αιτούντος.
 3. Δήλωση αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 4. Δήλωση του αιτούντος ότι αποδέχεται το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να ενημερώνει τους κατόχους της άδειας παραγωγής για Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκπροσωπεί σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Φο.Σ.Ε. προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής Φο.Σ.Ε. ή να συμμετέχουν στην Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας χωρίς εκπρόσωπο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 5. Δήλωση του αιτούντος ότι στις συμβάσεις εκπροσώπησης με τους Κατόχους Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ περιλαμβάνουν όρο, ο οποίος προβλέπει ότι, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ο Παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με τα ίδια δικαιώματα που έχει και κατά του Φο.Σ.Ε. μη δυνάμενος ο Παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ να προβάλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 6. Δήλωση του αιτούντος ότι στις Συμβάσεις Εκπροσώπησης με τους Κατόχους Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ περιλαμβάνουν όρο, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων του Φο.Σ.Ε. προς τον εκπροσωπούμενο κάτοχο Μονάδας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο τελευταίος αφενός δεν δικαιούται να στραφεί κατά του Διαχειριστή του Συστήματος και αφετέρου ότι σε κάθε περίπτωση, παραιτείται ανεπιφύλακτα και εκ των προτέρων από οποιοδήποτε αναγωγικό δικαίωμα που δύναται να έχει κατά του Διαχειριστή του Συστήματος, μη δυνάμενος να προβάλει, άλλως παραιτούμενος από τις ενστάσεις του που απορρέουν από τη συμβατική του σχέση με τον Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 7. Αίτηση για κωδικό EIC.του Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση που ο Φο.Σ.Ε. δεν έχει ήδη κωδικό EIC. Η Αίτηση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 8. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του Φο.Σ.Ε., ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά, συνυποβάλλονται τα εξής:
  • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.
  • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
  • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η.
  • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου/εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα, σε περίπτωση που αυτά δεν υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Επισημαίνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει και επιπλέον έγγραφα, σε περίπτωση, που κατά την κρίση του, τα υποβαλλόμενα από τον Αιτούντα δεν είναι πλήρη.
 10. Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.