Διαδικασία Εγγραφής Μονάδας Παραγωγής

Εγγραφή Μονάδας Παραγωγής στο Μητρώο Μονάδων του ΑΔΜΗΕ

Για την εγγραφή μιας Μονάδας Παραγωγής στο Μητρώο Μονάδων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω: 

 1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:
  • Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής
  • Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας
  • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
 1. Αντίγραφο ΆδειαςΠαραγωγής
 2. Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας
 3. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται
 4. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
  •  Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
  • Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Τα έγγραφα που υπογράφονται απο τον αιτούντα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.