Πρότυπα έντυπα αιτήσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Συνημμένα με τις εκάστοτε αιτήσεις οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου
2. Συνημμένα με τις εκάστοτε αιτήσεις οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν και τα νομιμοποιητικά που απαιτούνται σε περίπτωση που αυτά έχουν τροποποιηθεί ή δεν έχουν ήδη υποβληθεί στο αρχείο του Μητρώου Συμμετεχόντων του ΑΔΜΗΕ.
3. Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να μονογράφονται σε όλες τις σελίδες τους.
4. Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις διαφορετικές από τις παρακάτω πρότυπες αιτήσεις.