Διεθνής Παρουσία του ΑΔΜΗΕ

O ΑΔΜΗΕ είναι μέλος του ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) με συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του. Ειδικώτερα, συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές (Committees) του ENTSO-E και τις αντίστοιχες ομάδας εργασίας,

 • Market Committee
  • Market Integration WG
  • Ancillary Services WG
  • Market Information & Transparency WG
  • Electronic Data Interchange WG
  • Renewable Energy Sources WG
 • System Development Committee
  • Ten-Year Network Development Plan WG
  • System Adequacy and Market Modeling WG
  • Continental South-East RG (προεδρία μέχρι το 2011)
 • System Operations Committee
  • European Operational Standards WG
  • Electronic Highway WG
  • Continental Europe RG
 •  Research and Development Committee

    και επίσης

 • συμμετέχει σε κοινοπραξίες για υλοποίηση έργων σχετικά με τη λειτουργία και ανάπτυξη των δικτύων του ENTSO-E
 • έχει την προεδρία του Project Group ‘Turkey’ για τη διασύνδεση της Τουρκίας με τo Σύστημα του ENTSO-E.

Επίσης η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι μέλος σε Διεθνείς Οργανισμούς, Συνδέσμους και Ενώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, είναι μέλος των:

•  Conseil International des Grands Reseaux Electriques (CIGRE) http://www.cigre.org
• Ÿ Joint Auction Office (JAO) http://www.jao.eu/main
• Ÿ SEE Coordinated Auction Office (CAO) http://www.seecao.com
•  ŸGlobal Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO) http://www.geidco.org/html/qqnycoen/col2015100724/column_2015100724_1.html

Ο ΑΔΜΗΕ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην ίδρυση Περιφερειακού Κέντρου Συντονισμού Λειτουργίας των Διαχειριστών Συστημάτων της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης (RSC SEE).
Το Κέντρο θα έχει την μορφή ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους Διαχειριστές Συστημάτων και έδρα την Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον ο ΑΔΜΗΕ είναι ενεργό μέλος στο Med-TSO (πατήστε εδώ για αναλυτική περιγραφή).