Αξίες

Δέσμευση για τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας

Η εξασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας αποτελεί την κύρια επιδίωξη μας η οποία διέπει κάθε δραστηριότητα μας στα πλαίσια του ρόλου μας ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Αμεροληψία

Η εγγύηση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Σύστημα, για όλους τους Χρήστες.

Διαφάνεια
Εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία μας και παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Αποδοτικότητα

Η εκτέλεση των καθηκόντων μας ως Διαχειριστή του Συστήματος με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, επιτυγχάνοντας την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας προς δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αειφορία

Η εκτέλεση των καθηκόντων μας σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους ενισχύοντας την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας.