Διακήρυξη

ΔΕΑ 402928 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών για την προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για τα υπηρεσιακά οχηματα του ΑΔΜΗΕ

14.11.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. ΤΕΥΔ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

 

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ