Διακήρυξη

41977 Για την Παροχή Υπηρεσιών : «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

05.11.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ 1  :        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ 2  :        ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3  :        ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 4  :        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 5  :        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ 6  :        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 7  :        ΤΕΥΔ

ΤΕΥΧΟΣ 8  :        ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ 9 :         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ