Διακήρυξη

41988 «Κατασκευή και τοποθέτηση 8.400 πλακών καναλιών διέλευσης καλωδίων και αντικατάσταση μεταλλικής θύρας εισόδου στο ΚΥΤ Λάρυμνας»

15.11.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συμπλήρωμα Νο 1

Τεύχος  1   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2   :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος  3   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  4   :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5   :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  6   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  7   :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεύχος  8   :  ΤΕΥΔ

Τεύχος  9   :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  10 :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                      Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή tenderONE

                      Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στα συστήματα της  CosmoONE