Διακήρυξη

ΔΕΑ-403906 Προμήθεια με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής συρόμενης πόρτας στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στην Λάρισα.

29.10.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

1. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

2. Δήλωση αποδοχής

3. Πίνακας οικονομικής προσφοράς

4. Τεχνική Περιγραφή

5. Σχέδιο συμφωνητικού - Ειδικοί όροι

6. Γενικοί όροι σύμβασης

7. Δήλωση εμπιστευκτικότητας