Διακήρυξη

41913 "Eκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οξειδωμένων σε πυλώνες της ΓΜ 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου, Παλλήνη – Αγ. Στέφανος, Παλλήνη – Λαύριο αρμοδιότητας ΠΤΣΕΚ/ΔΣΣΜ"

31.10.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

Τεύχος  1   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2   :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος  3   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  4   :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5   :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  6   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  7   :  ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τεύχος  8   :  ΤΕΥΔ

Τεύχος  9   :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  10 :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                      Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή tenderONE

                      Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στα συστήματα της  CosmoONE