Διακήρυξη

41904 "Eκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οξειδωμένων στις βάσεις πύργων 150kV της ΓΜ 150kV ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ στο τμήμα Υ/Σ Καμινάκι-Υ/Σ Σταυροπέδας επί της Νήσου Άνδρου"

31.10.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

Τεύχος  1   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2   :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος  3   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  4   :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5   :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  6   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  7   :  ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τεύχος  8   :  ΤΕΥΔ

Τεύχος  9   :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  10 :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                      Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή tenderONE

                      Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στα συστήματα της  CosmoONE