Διακήρυξη

41952 Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος θερμικής ραδιομετρίας για την απεικόνιση, καταγραφή και έγκαιρη προειδοποίηση για την πρόληψη αστοχιών στους αυτομετασχηματιστές του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.) Παλλήνης

16.09.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεύχος  1   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2   :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος  3   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  4   :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5   :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  6   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  7   :  ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τεύχος  8   :  ΤΕΥΔ

Τεύχος  9   :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  10 :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                      Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή tenderONE

                      Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στα συστήματα της  CosmoONE