Διακήρυξη

41983 «Εκπόνηση Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Plan) για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε»

03.09.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΕΥΧΟΣ 1  :     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ 2  :     ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3  :     ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 4  :     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 5  :     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ 6  :     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 7  :     ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ 8  :     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 9 :      ΤΕΥΔ