Διακήρυξη

41973 Για την Παροχή Υπηρεσιών : «Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Συμβούλου»

30.08.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Τεύχος   1   :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τεύχος   2   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος   3   :  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος   4   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τεύχος   5   :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τεύχος   6   :  ΤΕΥΔ

Τεύχος   7   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ