Διακήρυξη

41917 «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 kV στην νήσο ΣΚΙΑΘΟ»

02.09.2019

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Το σύνολο των αρχείων του Τεύχους 8 του Τεχνικού Μέρους διατίθενται σε cd από τα γραφεία της Εταιρείας Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 4ος όροφος γρ. 408-409, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-16:00.

Τεύχος  1   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τεύχος  3   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  4   :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος  5   :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  6   :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  7   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  8   :  ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τεύχος  9   :  EEEΣ

Τεύχος  10 :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  11 :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                      Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή tenderONE

                      Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στα συστήματα της  CosmoONE