Διακήρυξη

41877 «Μελέτη Προμήθεια και Εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 150 kV για την καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Μαντούδι - Σκιάθος»

30.09.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συμπλήρωμα Νο 1

Συμπλήρωμα Νο 2

Τεύχος  1   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τεύχος  3   :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                        Πίνακες έργου σε μορφή zip

Τεύχος  4   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5   :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  6   :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  7   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  8   :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα λοιπά τεχνικά τεύχη εκτός από την Τεχνική περιγραφή θα διατίθενται σε CD από τα γραφεία της εταιρείας μας  Τομέας Έργων της ΔΕΑ γραφεία 408-409. 

Τεύχος  9   :  EEEΣ

Τεύχος  10 :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  11 :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                      Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή tenderONE

                      Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στα συστήματα της  CosmoONE