Διακήρυξη

41939 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού και Διαχείρισης εφαρμογών λογισμικού για τα Συστήματα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ»

02.09.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2

Τεύχος   1   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος   2   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος   3   :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος   4   :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος   5   :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος   6   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος   7   :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεύχος   8   :  ΕΕΕΣ

Τεύχος   9   :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  10   :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                        Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή tenderONE

                        Εγγραφή οικονομικών φορέων στα συστήματα της CosmoONE