Διακήρυξη

41938 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ»

13.06.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ   Νο 1

Τεύχος  1   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2   :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος  3   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  4   :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5   :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  6   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  7   :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τεύχος  8   :  ΤΕΥΔ

Τεύχος  9   :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ