Διακήρυξη

41925 ΔΕΑ Διαγωνισμός με συλλογή σφραγισμένων προσφορών με αντικείμενο την υπηρεσία "Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε Υ/Σ & ΚΥΤ στις περιοχές Θεσ/κης & Θράκης, του ΠΤΒΕ/ΔΣΣΜ του ΑΔΜΗΕ"

17.05.2019

Διευκρινήσεις :
1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας Οικονομικός Φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
2. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς επικαλεστούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα τρίτων, υποχρεούνται με την προσφορά τους :
να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι φορείς στην ικανότητα των οποίων οι Οικονομικοί Φορείς προτίθενται να στηριχθούν πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού(ΤΕΥΔ και λοιπά δικαιολογητικά).
3.Η Διάρκεια ισχύος της προσφοράς ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της αντίστοιχης ΕΕΣ, ήτοι 30 ημέρες μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών (Τεύχος 1, Άρθρο 6, παρ.5).

Περιεχόμενα:

Τεύχος 1-Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Τεύχος 2-Σχέδιο Συμφωνητικού

Τεύχος 3-Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχος 4-Ειδικοί Όροι

Τεύχος 5-Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχος 6-Γενικοί Όροι

Τεύχος 7-Ασφαλίσεις

Τεύχος 8-Υποδείγματα

Τεύχος 9-ΤΕΥΔ