Διακήρυξη

41879-«Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση νέων υποδομών του περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Κρήτης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε»

31.05.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Τεύχος  1   :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τεύχος  2   :  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  3   :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεύχος  4   :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεύχος  5   :  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεύχος  6   :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τεύχος  7   :  ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τεύχος  8   :  EEEΣ

Τεύχος  9   :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τεύχος  10 :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                      Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή tenderONE

                      Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στα συστήματα της  CosmoONE