Διακήρυξη

ΔΕΑ 402915 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαδικασία με υποβολή προσφορών για την προμήθεια Χειμερινά είδη Ιματισμού & Μέσα φύλαξης Ιματισμού

06.05.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

3. ΤΕΥΔ

 

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

fileadmin/groups/ADMIE_DAPM/402915/6._402915_-_GENIKOI_OROI_SYMBASIS.pdf