Διακήρυξη

402827 - Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού "Εκποίηση - Πώληση Πλεοναζόντων Υλικών"

07.12.2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ